အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)အား ၂၀၀၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် အသစ်တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ U ပုံသဏ္ဍန် သံကူကွန်ကရစ် ပင်မသုံးထပ် ကျောင်းဆောင်အား ၂၀၀၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်းတွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး (၁၅-၁၂-၀၈)ရက်နေ့တွွင် AGTI ပထမနှစ် ကျောင်းသား/သူဦးရေ (၄၈၃)ဦးဖြင့်ဖွင်‌့လှစ်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

(က)    တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲနှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းတို့မှ အောင်မြင်သူများအတွက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ပေးရန်
(ခ)    ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် နည်းပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများကို မွေးထုတ်ပေးရန်
(ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ မိမိတို့ တတ်မြောက်ထား သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
(ဃ)    ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်

ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

 

 

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဥ် အမည် ပညာအရည်အချင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ ကျောင်းအဆင့်
ဒေါက်တာသက်နိုင် Ph.D (EP) ၂၅.၇.၂၀၀၇ မှ  ၁၈.၁၂.၂၀၀၈ GTC
ဒေါက်တာသန့်ဇော်ဦး Ph.D (EP) ၁၈.၁၂.၂၀၀၈  မှ  ၈.၄.၂၀၁၁ GTC
ဒေါက်တာလေးမာန်ဝင့် Ph.D (Mech) ၈.၄.၂၀၁၁  မှ ၂၈.၅.၂၀၁၈ GTC
ဒေါက်တာလင်းလင်းဇော် Ph.D (Mining) ၂၈.၅.၂၀၁၈  မှ ယနေ့ထိ GTC
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းသားများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် A.G.T.I B.Tech B.E စုစုပေါင်း
စုစုပေါင်း Total Total Total
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၃၈၂     ၃၈၂
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၃၆၅     ၃၆၅
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၄၀၄ ၂၅၀   ၆၅၄
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၆၃၅ ၃၀၇ ၁၇၇ ၁၁၁၉
၂၀၁၃-၂၀၁၄ - ၂၉၄ ၂၁၄ ၅၀၈
၂၀၁၄-၂၀၁၅ - ၅၃၈ ၂၄၃ ၇၈၁
၂၀၁၅-၂၀၁၆ - ၄၀၂ ၅၃၈ ၉၄၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၁၇ ၂၈၄ - ၄၀၁
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၂၂   ၃၆၀ ၄၈၂
၁၀ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၅၇   ၂၄၄ ၅၀၁
စုစုပေါင်း ၂၂၈၂ ၂၀၇၅ ၁၁၇၆ ၆၁၃၃
အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် ( ရွှေဘို )
ကာလတိုသင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ ယနေ့အထိ ကျောင်းသား/သူများ၏ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း/သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးမြောက်ခြင်း စာရင်းချုပ်
စဉ် ကျောင်းအမည် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းသားဦးရေ သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား ‌ပေါင်း ကျား ‌ပေါင်း
အစိုးရ
နည်းပညာ
ကောလိပ်
( ရွှေဘို )
( ၄.၇.၂၀၁၅ ) မှ
( ၂၃.၈.၂၀၁၅ )ထိ
Bricklayer ၁၃ ၁၉ ၁၁ ၁၇
Basic Training for Solar Energy Development ၁၄ ၁၅ ၂၉ ၁၂
Electrical Wiring Installer ၁၉ ၁၁ ၃၀ ၁၉ ၁၀ ၂၉
Diesel Engine Mechanics ၂၀ ၂၉ ၁၈ ၂၆
Basic Computer Training ၁၆ ၁၃ ၂၉ ၁၁ ၁၇
( ၅.၁၀.၂၀၁၅ ) မှ
(၁၆.၁၀.၂၀၁၅)ထိ
Electrical Wiring Installer ၁၂ ၁၇ ၁၀ ၁၅
(၁၉.၁၂.၂၀၁၅) မှ
( ၂၄.၁.၂၀၁၆ )ထိ
Basic Computer Training ၂၁ ၂၈ ၁၁
( ၂၈.၅.၂၀၁၆ ) မှ
( ၃.၇.၂၀၁၆ )ထိ
Diesel Engine Mechanics ၂၈ ၃၄ ၁၀ - ၁၀
( ၁၁.၂.၂၀၁၇ ) မှ
( ၁၂.၃.၂၀၁၇ )ထိ
Electrical Wiring Installer ၁၉ ၂၃ ၁၇ ၂၁
( ၁.၇.၂၀၁၇ ) မှ
( ၃၀.၇.၂၀၁၇ )ထိ
Basic Computer Training ၁၇ ၁၃ ၃၀ ၁၄
( ၁၅.၇.၂၀၁၇ ) မှ
( ၁၃.၈.၂၀၁၇ )ထိ
Basic Electronics ၁၁ ၁၈ ၂၉ ၁၆
( ၂၅.၈.၂၀၁၈ ) မှ
( ၂၃.၉.၂၀၁၈ )ထိ
Basic Course of Surveying ၂၀ ၂၉ ၂၀ ၂၉
( ၅.၁.၂၀၁၉ ) မှ
( ၂၄.၂.၂၀၁၉ )ထိ
Electrical Safety and House Wiring Installation ၁၉ - ၁၉ ၁၉ - ၁၉
၁၀ ( ၂.၂.၂၀၁၉ ) မှ
( ၁၀.၃.၂၀၁၉ )ထိ
Basic Computer Training ၁၃ ၁၆ ၁၃ ၁၆
၁၁ အစိုးရ
နည်းပညာ
ကောလိပ်
( ရွှေဘို )
( ၂၇.၄.၂၀၁၉ ) မှ
( ၁၈.၅.၂၀၁၉ )ထိ
Arduino Control System ၁၅ ၁၉ ၃၄ ၁၅ ၁၉ ၃၄
၁၂ (၆.၇.၂၀၁၉) မှ (၁၁.၈.၂၀၁၉)ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၃ ၁၇ ၃၀ ၁၀ ၁၆ ၂၆
၁၃ (၆.၇.၂၀၁၉) မှ (၁၁.၈.၂၀၁၉)ထိ Arduino Control System ၂၄ ၃၀ ၂၃ ၂၉
၁၄ (၂၀.၇.၂၀၁၉) မှ (၁၁.၈.၂၀၁၉)ထိ Suverying ၁၄ ၁၇ ၃၁ ၁၂ ၁၆ ၂၈
၁၅ (၂၀.၇.၂၀၁၉) မှ (၁၁.၈.၂၀၁၉)ထိ Rewinding of Single-phase capacitor-start induction run motor ၁၃ ၂၀ ၁၃ ၂၀
၁၆ (၂၀.၇.၂၀၁၉) မှ (၂၅.၈.၂၀၁၉)ထိ အိမ်တွင်းနေ့စဉ်သုံးလျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းအိုး၊ဒယ်အိုးနီ၊(၃)မိနစ်ရေနွေးအိုးနှင့်လျှပ်စစ်မီးပူပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်း ၁၄ ၁၁ ၂၅ ၁၃ ၂၂
၁၇ ( ၂၅.၁.၂၀၂၀ )
မှ
( ၁၆.၂.၂၀၂၀ )
ဆပ်ပြာခဲအမျိုးမျိုးနှင့် အလှဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်နည်းသင်တန်း ၁၄ ၁၅ ၁၄ ၁၅
၁၈ ( ၁၅.၂.၂၀၂၀ )
မှ
( ၁၅.၃.၂၀၂၀ )
အိမ်တွင်းနေ့စဉ်သုံးလျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းအိုး၊ ဒယ်အိုးနီ၊ (၃)မိနစ်ရေနွေးအိုးနှင့် လျှစ်စစ်မီးပူ ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း ၁၂ ၁၄ ၁၁ ၁၂
၁၉ အစိုးရ
နည်းပညာ
ကောလိပ်
( ရွှေဘို )
( ၁၅.၂.၂၀၂၀ )
မှ
( ၈.၃.၂၀၂၀ )
Electrical Safety & House Wiring Installation ၁၄ ၁၄ ၁၃ ၁၃
၂၀ ( ၁၅.၂.၂၀၂၀ )
မှ
( ၂၁.၃.၂၀၂၀ )
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၂ ၃၀ ၁၇ ၂၁
၂၁ ( ၂၂.၂.၂၀၂၀ )
မှ
( ၁၅.၃.၂၀၂၀ )
Basic Barbending ၁၃ ၁၉ ၁၃ ၁၉
စုစုပေါင်း ၃၇၆ ၂၄၇ ၆၂၃ ၃၀၉ ၁၈၂ ၄၉၁

 

 

ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)သည် (၇၉.၂၈) ဧကကျယ်ဝန်းပြီး ရွှေဘိုမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် (၃)မိုင်(၅)ဖာလုံခန့်၊ ရွှေဘို - မြစ်ကြီးနားမဟာဗျူဟာလမ်းအရှေ့ဘက် ၁.၁၄ မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ နမောအုပ်စု၊ ပိတ္တောကျေးရွာနယ်မြေအတွင်းပါဝင်ပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ပိတ္တောကျေးရွာ (၀.၅၇မိုင်ခန့်)၊ မြောက်ဘက်တွင် တဲကြီးကျေးရွာ (၁.၅ မိုင်ခန့်)နှင့် နမောကျေးရွာ (၂ မိုင်ခန့်) တို့ တည်ရှိပါသည်။ ကျောင်း၏ အရှေ့မြောက်ဘက်(၁၇) မိုင်ခန့်အကွာတွင် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် မြောက်ဘက်(၄) မိုင်ခန့်အကွာတွင် ကိုးပင်ဆည် တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

စက်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ(ရွှေဘို)

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

စာတွေ့လက်တွေ့များအချိုးညီစွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဒေသတွင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် ချိတ်ဆက်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းသို့လာရောက်ဆက်သွယ်သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းပြီးဆုံးသောကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးနှင့် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ကုမ္ပဏီများတွင် အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသော အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပါက နည်းပညာတက္ကသိုလ်များတွင် B.E တတိယနှစ်သင်တန်းသို့ ပေါင်းကူးတက်ရောက်နိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်း A.G.T.I ( Yr.III ) A.G.T.I ( Yr.II ) A.G.T.I ( Yr.I ) ToTal
ကျား ‌ပေါင်း ကျား ‌ပေါင်း ကျား ‌ေပါင်း ကျား ပေါင်း
1 Civil 39 35 74 53 35 88 68 27 95 160 97 257
2 EC 33 21 54 46 22 68 59 31 90 138 74 212
3 EP 36 21 57 64 29 93 67 22 89 167 72 239
4 Mech 54 9 63 68 15 83 71 12 83 193 36 229
5 IT 19 14 33 16 21 37 35 22 57 70 57 127
6 FM       - - - 37 14 51 37 14 51
စုစုပေါင်း 181 100 281 247 122 369 337 128 465 765 350 1115
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် Ph.D M.E B.E       B.Tech A.G.T.I/ E.G.T.I/ T.T.T.I M.I.Sc/ M.C.Sc/ M.S.RES /M.Arc M.A M.ESP M.Sc/M.S B.Sc/ B.S B.A B.A Other စုစုပေါင်း စုစုပေါင်း
ပေါင်း
မှတ်ချက်  
(Dip-CSE) DESP  
ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား ကျား  
1 Civil 0 1 0 2 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14    
2  EC 0 0 1 2 1 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13    
3 IT 0 4 0 3 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8    
4 EP 0 0 1 4 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12    
5 Mech 0 0 1 2   7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14    
6 Phys: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3    
7 Chem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3    
8 Maths: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8    
9 English: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 7 7    
10 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2    
  စုစုပေါင်း 0 5 3 13 2 22 0 2 4 8 0 2 0 3 1 12 0 1 0 3 0 0 0 4 0 0 10 74 84    
                                                                   
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

GTI ကျောင်းသား/သူတစ်ဦးလျှင်ထောက်ပံ့ကြေး ၃၀၀၀၀ကျပ်လစဉ် ပေးအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူသည့်အခါ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်နှင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ