ဦးစီးရုံးချုပ် လိပ်စာများ

စဉ် ဌာနခွဲအမည် Phone Mobile Email Address
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၇   dg@dtve.org
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၃   dgoffice@dtve.org
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၄   ddg@dtve.org
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၁   ddgoffice@dtve.org
စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အစီရင်ခံစာဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၃ ၀၉-၅၀၆၀၈၇၂ plan@dtve.org
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၈ ၀၉-၄၃၀၀၂၅၃၄ hrd@dtve.org
ကျောင်းသားရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၂ ၀၉-၄၃၀၁၄၇၅၃ student@dtve.org
ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၉ ၀၉-၄၅၅၆၆၈၈၈၃ staff@dtve.org
အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၀ ၀၉-၇၉၄၈၃၂၂၅၀ management@dtve.org
၁၀ မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့်စိစစ်အကဲဖြတ်ဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၅၀၅ ၀၉-၇၉၇၇၁၅၁၁၃ policy@dtve.org
၁၁ ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၄၇၇ ၀၉-၅၄၁၂၃၄၆ frdoffice@dtve.org
၁၂ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၄၃၈၉ ၀၉-၂၅၀၁၀၀၈၅၃ budget@dtve.org

သင်တန်းများ